โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 ก.ย. 64

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี และการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ทั้ง 10 หมู่บ้าน