โครงการลดการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

01 ต.ค. 64

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการประหยัดพลังงานแก่บุคลากรในทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ลดการเผา และแก้ปัญหาการร้องเรียน