โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

01 ธ.ค. 64

ในปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้รณรงค์การลดใช้พลังงานในภาครัฐ เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงาน และลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก