โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

01 พ.ค. 66

เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู นำโดยว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์ พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้จัดโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลค้างพลู หมู่ที่ 3 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้และทำกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถต่าง ๆ  เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้  ลดการพึ่งพิง  และนำไปใช้ในการสร้างรายได้ให้กับตนเอง  อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความภูมิใจในตนเอง สร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชน