โครงการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดในพื้นที่สาธารณะตำบลค้างพลู (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ 2565

24 เม.ย. 65

วันที่ 24 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ดำเนินโครงการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดในพื้นที่สาธารณะตำบลค้างพลู (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยการรักความสะอาด และพัฒนาตำบลค้างพลูให้เป็นเมืองสะอาด