โครงการรณรงค์และการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 มิ.ย. 64

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเรื่องโรคไข้เลือดออก ใส่ทรายอะเบท พ่นหมอกควัน ทั้ง 10 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลค้างพลู