โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

17 พ.ค. 64

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ทุกท่าน และประชาชนในตำบลค้างพลูร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สระป่าช้า หมู่ที่ 5 บ้านหนองเขวา ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา