โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

28 ก.ย. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดิน ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู