โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลค้างพลู

11 ก.ค. 65

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565  สภาเด็กและเยาวชนตำบลค้างพลู ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลค้างพลู ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทสภาเด็กและเยาวชนตำบลค้างพลูให้มีความเข้มแข็งและสามารถเป็นแกนนำเด็กและเยาวชนในตำบลได้ และเสริมสร้างทักษะผู้นำที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันของสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล/อำเภอ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน