โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ตำบลค้างพลู ประจำปี 2565

29 ส.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลค้างพลู จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ตำบลค้างพลู ประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลค้างพลู

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู  ว่าที่ร้อยโท อนุลักษ์   พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงตำบลค้างพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลค้างพลู คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตำบลค้างพลูให้มีความเข้มแข็ง สามารถนำประสบการณ์ต่างพื้นที่มาปรับใช้กับการดำเนินกิจกรรมของชมรมและกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพตนเอง และเป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม