โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ อบต.ค้างพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

09 ก.ค. 65

เมื่อวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ อบต.ค้างพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ จังหวัดนครนายก  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ในด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ กับหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินงานในรูปแบบเดียวกันหรือคล้ายกัน การเรียนรู้จากแหล่งชุมชนพึ่งตนเอง ชุมชนนวัตวิถี เพื่อให้สอดคล้องตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติงานในการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป