โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

08 ส.ค. 63

เมื่อวันที่  5 – 7 สิงหาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายสมโภชน์  ชั่งทอง ปลัดอาวุโสอำเภอโนนไทย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่  โดยมี ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์  พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เป็นผู้กล่าวรายงานการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในครั้งนี้ ดำเนินการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู รวมทั้งสิ้น 65 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร และเครื่องมืออุปกรณ์การฝึกอบรม จากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครราชสีมา สถานีตำรวจภูธรโนนไทย  และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา โดยเมื่อดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ ผู้อำนวยการท้องถิ่น จะได้ออกคำสั่งมอบหมายภารกิจให้จิตอาสาภัยพิบัติ  ปฏิบัติงานช่วยเหลือ เจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป