โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม อบต.ค้างพลู ประจำปี 2565

22 ก.ย. 65

วันที่ 21 กันยายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลค้าพลู นำโดย ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์  พูนน้อย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล อบต.ค้างพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา ของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม และส่งเสริมให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่ มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา