โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10 เม.ย. 64

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู พร้อมทั้งได้มอบเครื่องเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟราเรดให้กับหมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้สำหรับการตรวจคัดกรองฯ จำนวน 10 หมู่บ้าน