โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อบต.ค้างพลู

11 มิ.ย. 63

วันที่ 11 มิ.ย. 63 เวลา 09.30 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู โดย ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์  พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู  ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอโนนไทย  ได้ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ให้กับอาสาสมัครปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลค้างพลู