โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567

04 ก.ค. 67

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์ พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เป็นประธานเปิดอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 พร้อมด้วยวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทยนำโดย สัตวแพทย์หญิงงามตา เกลี้ยงมีศรี ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ มาให้ความรู้แก้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง สถานกาณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า,การสาธิตวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธีและกฎหมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและตอบข้อซักถาม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา