โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุะนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

01 ส.ค. 66