โครงการปั่นจักรยานรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

18 ธ.ค. 63

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู กำหนดให้ภายในเขตอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด ทั้งในและนอกเวลาราชการ รวมถึงการเข้ามาใช้สถานที่ของบุคคลภายนอก ในการจัดกิจกรรมหรือจัดงานตามประเพณี ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560