โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565

13 ธ.ค. 64

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565