โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงาน (ปลูกต้นทองอุไร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

28 ม.ค. 64

วันที่ 28 มกราคม 2564 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ดำเนินโครงการฯ ณ บริเวณทางเข้า 2 ข้างทางถนนสายค้างพลูใต้-กะพี้ โดยเริ่มต้นจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 3  บ้านค้างพลูใต้