โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล

16 มิ.ย. 64

     การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุม อบต.ค้างพลู