โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

28 พ.ย. 66

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู โดยว่าที่ร้อยโท อนุลักษ์ พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ปลัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ร่วมกับผู้นำชุมชน เยาวชน เด็ก ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ได้จัดโครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทงขึ้น พื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา และปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำ อันเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ณ บริเวณศาลาประชาคม sml หมู่ที่ 3 บ้านค้างพลูใต้ ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีการประกวดกระทงประเภทสวยงาม ความคิดส้รางสรรค์ และรำวงย้อนยุค