โครงการความร่วมมือในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะในชุมชน

26 พ.ค. 65

     วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้จัดโครงการความร่วมมือในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะในชุมชน ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ผู้นำชุมชน จิตอาสาและประชาชนทั่วไป เพื่อรณรงค์ ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนนำเข้าสู้กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี