โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2565

20 ก.ย. 65

วันที่ 20 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลค้างพลู ได้จัดทำโครงการโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565