แผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ประจำปี 2565

06 ก.พ. 65

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อติดตามและกำกับกิจกรรม แผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ประจำปี 2565 สำหรับผู้ป่วยติดบ้าน  ติดเตียง ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู