แต่งตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรับส่งผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 ก.ย. 64

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรับส่งผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยใช้รถยนต์ส่วนกลาง ปฏิบัติหน้าที่บูรณาการและประสานความร่วมมือของฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง อาสาสมัครและประชาชนทุกภาคส่วนในการระดมสรรพกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลือ และป้องกันโรคแก่ประชาชน ทั้งมีการเร่งฉีดวัคซีนแก่กลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการติดโรค การตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก การให้คำแนะนำและติดตามดูแลผู้ติดเชื้อ การกระจายยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น อีกทั้งมีการประสานงานเพื่อส่งต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษาพยาบาล ในพื้นที่ทั้ง 10 หมู่บ้าน ของตำบลค้างพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564