อบต.ค้างพลู ดำเนินการพ่นหมอกควัน ป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก

12 มิ.ย. 63

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ค้างพลู ได้นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องพ่นหมอกควัน ออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของไข้เลือดออก ตามบ้านเรือนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู  พร้อมรณรงค์ให้คำแนะนำในการป้องกัน กำจัดยุงลายตามภาชนะ ที่มีน้ำขัง ถังน้ำ กระถางต้นไม้ และภาชนะอื่น ๆ รวมทั้ง แจกทรายอะเบทให้กับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากในห้วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำขังอันจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้