สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

04 พ.ค. 65

สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความตระหนัก เรื่อง อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด สัญญาณเตือนที่ควรไปโรงพยาบาล และการฝากครรภ์ภายใน 12 สัปดาห์เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ ให้กับประชาชนทั่วไป หญิงตั้งครรภ์ และคู่สมรส