ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะพี้ หมู่ที่ 6 (จำนวน 3 ช่วง) หมู่ที่ 6 บ้านกะพี้ ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

20 ม.ค. 66

บก01 ปร4 ปร5