รณรงค์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และดำเนินงานกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

13 ม.ค. 67

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ดำเนินงานโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และดำเนินงานกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์และขยะอันตราย ซึ่งหากมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจากแหล่งกำเนิดจะสามารถลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัดลงได้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ คัดแยกขยะ และสามารถนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมักและปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ทำให้เกิดรายได้ในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 ณ บริเวณอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา