รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย ปี 2564

07 เม.ย. 64

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลูได้ดำเนินการ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิท” มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน