ประชุม พชอ.โนนไทย – การควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรค COVID-19

16 มิ.ย. 63

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563
พชอ.โนนไทย จัดประชุมคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการ พชอ.โนนไทย เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ 14 กิจกรรม การดำเนินงาน พขอ.ปี 2563-2564 และพิจารณาการดำเนินงานแก้ปัญหาเร่งด่วนอำเภอโนนไทย เรื่องการควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรค COVID-19 โดยมีนายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทน นอภ.โนนไทย ประธาน นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายกวี ชิ้นจอหอ สาธารณสุขอำเภอโนนไทย เลขาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง