ประชุมพนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2565

16 ก.ย. 65

วันที่ 16 กันยายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลค้าพลู จัดประชุมพนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์  พูนน้อย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เป็นประธาน  เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม และส่งเสริมให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา