ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลค้างพลู

27 มิ.ย. 65

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565  สภาเด็กและเยาวชนตำบลค้างพลู ได้จัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลค้างพลู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อวางแผนการจัดทำแผนดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน รวมถึงส่งเสริมให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำความเห็นชอบในการพิจารณาแผนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลค้างพลู เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพูดคุยหารือถึงปัญหาหรือข้อต้องการต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน  30 คน