ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

24 มี.ค. 66

การประชุมคณะกรรมการกองทุน/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ครั้งที่ 3/2566  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566  ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์   พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ โดยเป็นการพิจารณาปรับแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2566  และเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2566  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค้างพลู ประธาน อสม.ตำบลค้างพลู ตัวแทนฝ่ายปกครอง(กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้แทนชุมชน/หมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตตำบลค้างพลู และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลูที่รับผิดชอบ  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลค้างพลู