ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

12 ม.ค. 66

การประชุมคณะกรรมการกองทุน/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ครั้งที่ 2/2566  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566  ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์   พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ โดยเป็นการพิจารณาแผนสุขภาพชุมชนประจำปีงบประมาณ 2566  และแต่งตั้งอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค้างพลู ประธาน อสม.ตำบลค้างพลู ตัวแทนฝ่ายปกครอง(กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้แทนชุมชน/หมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตตำบลค้างพลู และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลูที่รับผิดชอบ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู