ประชุมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาตำบล

25 มิ.ย. 64

                      วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางดรุณี  มูลทองหลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวปารวี  คงสุข  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด ส่วนสำนักปลัด ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนและประสานแผนระดับตำบล ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองราง หมู่ที่ 4 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบูรณาการจัดทำแผนและพัฒนาในระดับพื้นที่ และให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางแผนการพัฒนาในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ