ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิญชวนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู มาออกกำลังกาย เล่นกีฬา

17 เม.ย. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ร่วมกับประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านหนองราง ตำบลค้างพลู จัดการแข่งขันกีฬาหนองรางเกมส์ ในวันที่ 14 เมษายน 2566 ณ ลานกีฬาบ้านหนองราง เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ ได้เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรง และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ