ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น บ้านค้างพลูเหนือ หมู่ที่ ๑ (สายบ้านค้างพลูเหนือ ถึง บ้านตอนตำแย) ตำบลค้างพลู (ข้อบัญญัติ)

17 พ.ย. 65

ราคากลาง