ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก (สายบ้านค้างพลูใต้ – บ้านกะพี้ นม.ถ.๐๖๗) ช่วงบ้านหนองบัวไปบ้านกะพี้ บ้านหนองบัว หมู่ 8

16 มิ.ย. 63

ปปช.