ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๐๐๖๙ สายบ้านซิน – บ้านไร่ ช่วงโรงเรียนบ้านซินหนองเขวาไปบ้านหนองตาล หมู่ที่ ๗ ตำบลค้างพลู

19 ก.พ. 64

สรุปราคากลางจากระบบegp