ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา “ปรับลดจังหวัดเสี่ยง จาก 10 จังหวัด เหลือ 9 จังหวัด”

15 พ.ค. 63