ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1

30 มิ.ย. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านค้างพลูเหนือ