ข้อมูลสำรวจตลาดในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

02 มี.ค. 66

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะ โดยจัดให้มีการควบคุมตลาด ประกอบกับ พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และตรากฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำกับดูแลการดำเนินกิจการตลาดให้เป็นไปตามสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน และการรักษาสภาพแวดล้อม โดยกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติคำนิยามประเภทตลาด  มี 2 ประเภท ดังนี้

  1. ตลาดประเภทที่ 1 ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร คือ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร คือ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร สิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ค้าขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่รับรองมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ
  2. ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร คือ สถานที่สำหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รับรองขยะมูลฝอย                                                                                             องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไม่มีตลาดตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551