กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

12 ก.พ. 66

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่หรือมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี การให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีตลอดจนการบำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ