กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563

14 ก.พ. 63

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลูได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563  ภายใต้แนวคิดต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น