กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ ฯ รัชการที่ 10

02 ก.ค. 64

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ฯ อบต.ค้างพลู ร่วมกันจัดเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม พร้อมโต๊ะลงนามถวายพระพร /จัดเปลี่ยนผ้าแพรแถบสีขาว-เหลือง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดิ์ดีต่อสถาบัน ฯ เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” พระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี