กิจกรรมเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

28 มิ.ย. 65

กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร แทนการเผา ช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน 2565 เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5