กิจกรรมอบรมให้ความรู้โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโคและกระบือ

30 มิ.ย. 64

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖๔ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน แก่ประชาชนผู้เลี้ยงโคและกระบือในพื้นที่ตำบลค้างพลู ภายใต้การบริหารงานของ ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์ พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู จึงได้ดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคติดต่อในสัตว์ โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโคและกระบือ โดยเริ่มจัดทีมและออกทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรค และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน พื้นที่ทั้ง 10 หมู่บ้าน ของตำบลค้างพลู  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา