กิจกรรมอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปี 2565

18 มี.ค. 65

วันที่ 18 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้จัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปี 2565  เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา